Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp
THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI

Người gửi: Lê Quốc Hưng - Phòng Xuất Nhập Khẩu
Email người gửi: hunglq@truonghai.com

CÂU HỎI TƯ VẤN

Lĩnh vực : Thủ tục Hải quan
Tiêu đề góp ý: Quy định và hồ sơ cần cung cấp để được gian hạn thuế
Ngày gửi: 10/02/2017
Nội dung hỏi: Như các anh chị đã biết, vừa rồi NM Bus có xảy ra vụ hỏa hoạn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chúng tôi. Và công ty chúng tôi được biết Nghị định 83/2013/NĐ-CP (22/07/2013) có hướng dẫn chi tiết về việc gia hạn nộp thuế trong trường hợp DN có khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn (chi tiết tại điều 31). Bằng mail này kính mong các anh chị hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về quy định và hồ sơ cần cung cấp để được gian hạn thuế, nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Chân thành cảm ơn. Lê Quốc Hưng - Phòng Xuất Nhập Khẩu Phone: 0933.805.762/0983.320.329 Văn Phòng Thaco Tại Chu Lai
TRẢ LỜI TƯ VẤN

Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 10/02/2017
Nội dung trả lời:

Trường hợp của quý công ty xảy ra vụ hỏa hoạn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam lấy làm tiếc và chia sẻ khó khăn của Công ty trong thời gian xảy ra vụ việc. Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến để Công ty tham khảo, xác định tình trạng thiệt hại, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thực hiện gia hạn nộp thuế như sau:

Căn cứ:

Luật Quản lý thuế năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012;

          - Nghị định số 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

          - Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế    

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Việc gia hạn nộp thuế căn cứ theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ:

- Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

I. Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

- Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được gia hạn: số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt người nộp thuế còn nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, nhưng tối đa không quá trị giá vật chất bị thiệt hại trừ phần được bồi thường do cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật;

- Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế

- Thẩm quyền gia hạn nộp thuế: Căn cứ quy định tại Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan quản lý trực tiếp người nộp thuế căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế

- Chi tiết hồ sơ và trình tự như sau:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuộc diện được gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP phải lập và gửi hồ sơ gia hạn cho cơ quan hải quan nơi có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn. 

          - Bước 2: Cơ quan hải quan nơi tổ chức, cá nhân có khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận thông tin và xử lý hồ sơ gia hạn theo quy định tại Điều 52 Luật Quản lý thuế.

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không đúng đối tượng thì Chi cục có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do. Thời hạn xử lý: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ;

          + Thời hạn xử lý: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Cách thức thực hiện:

          - Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan

          - Thông qua đường bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          + Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, trong đó nêu rõ lý do, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, thời gian xin gia hạn; trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các tờ khai hải quan đề nghị gia hạn, cam kết kê khai chính xác và cung cấp đúng hồ sơ đề nghị gia hạn; kế hoạch và cam kết nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn: nộp 01 bản chính;

          + Tờ khai hải quan của số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn; hợp đồng mua bán hàng hoá: nộp 01 bản chụp (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền gia hạn của Chi cục trưởng Hải quan); hồ sơ khai thuế của số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị gia hạn: nộp 01 bản chụp (đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền gia hạn của Chi cục trưởng Hải quan); Báo cáo số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp phát sinh tại thời điểm phát sinh các nguyên nhân: 01 bản chính; 

          + Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì có thêm: 

          ++ Biên bản xác định mức độ thiệt hại, giá trị thiệt hại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

          ++ Biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi phát sinh thiên tai, tai nạn bất ngờ: nộp 01 bản chính; Chứng từ trên được lập ngay sau khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.  

 

          II. Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.

- S tiền gia hạn là số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh do người nộp thuế gặp khó khăn đặc biệt khác.

- Thời gian gia hạn nộp thuế: tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế

- Thẩm quyền gia hạn nộp thuế: Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn nộp thuế đối với từng trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Việc gia hạn nộp thuế đối với trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác phải đảm bảo không điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định

- Thành phần hồ sơ: Tương tự như trường hợp I, ngoài ra phải có thêm: chứng từ, tài liệu liên quan đến nguyên nhân không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn khách quan đặc biệt.