Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp
THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI

Người gửi: Công ty TNHH Number One Chu Lai
Email người gửi: a

CÂU HỎI TƯ VẤN

Lĩnh vực : Thuế
Tiêu đề góp ý: Máy móc thiết bị tạo TSCĐ miễn thuế nhập khẩu chuyển nhượng
Ngày gửi: 30/11/2016
Nội dung hỏi: Máy móc thiết bị tạo TSCĐ miễn thuế nhập khẩu chuyển nhượng
TRẢ LỜI TƯ VẤN

Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 30/11/2016
Nội dung trả lời:

Máy móc thiết bị tạo TSCĐ miễn thuế nhập khẩu chuyển nhượng, về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

1.     Về chính sách thuế:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 14 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo lĩnh vực, địa bàn đầu tư theo quy định của pháp luật liên quan nhưng sau đó chuyển nhượng cho đối tượng khác mà người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án tại địa bàn, lĩnh vực được ưu đãi thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật và người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng không phải thực hiện kê khai nộp thuế nhập khẩu”

          - Căn cứ Điểm a Khoản 22 Điều 103 Thông tư 38/20185/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì Trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định nêu tại Điều này nhưng không nhập khẩu hàng hoá mà được phép tiếp nhận hàng hoá đã được miễn thuế nhập khẩu từ tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu

2. Về thủ tục Hải quan:

- Thủ tục Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

          Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến để Công ty TNHH Number One Chu Lai biết, thực hiện