Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp
THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI

Người gửi: Công ty Cổ phần Gami Hội An
Email người gửi: a

CÂU HỎI TƯ VẤN

Lĩnh vực : Thuế
Tiêu đề góp ý: Ưu đãi đầu tư về thuế nhập khẩu
Ngày gửi: 30/11/2016
Nội dung hỏi: Ưu đãi đầu tư về thuế nhập khẩu
TRẢ LỜI TƯ VẤN

Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 30/11/2016
Nội dung trả lời:

Chính sách ưu đãi đầu tư của dự án, cụ thể là ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ;  Khoản 7 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu phụ kiện đi kèm.

- Căn cứ điểm 9 khoản IV mục A phụ lục I về danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì hạng mục đầu tư rạp hát thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

 Trong quá trình xây dựng dự án đề nghị công ty bổ sung chi tiết hàng hóa nhập khẩu để làm cơ sở xác định miễn thuế đối với hạng mục nêu trên.

- Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế:  Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 104 và 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

          Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến để Công ty Cổ phần Gami Hội An biết, thực hiện.