Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp
THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI

Người gửi: Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam
Email người gửi: Retatsvn@gmail.com

CÂU HỎI TƯ VẤN

Lĩnh vực : Tư vấn Hải quan
Tiêu đề góp ý: V/v chính sách đối với DNCX
Ngày gửi: 09/03/2018
Nội dung hỏi: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam hướng dẫn giúp chính sách đối với DNCX?
TRẢ LỜI TƯ VẤN

Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 09/03/2018
Nội dung trả lời:

 

Về vấn đề này,Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến để Công ty tham khảo như sau: 

Theo Quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tếthì: “...Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chng nhận đăng ký đầu tư

Do đó, đề nghị Công ty rà soát các nội dung: mục tiêu, quy mô, đề xuất ưu đãi đầu tư và các điều kiện áp dụng của dự án, liên hệ với cơ quan đăng ký đầu tư để xác định rõ loại hình Doanh nghiệp làm căn cứ áp dụng các chính sách theo quy định.

Trường hợp được cơ quan đăng ký đầu tư xác định công ty thuộc loại hình Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thì chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối thực hiện theo qui định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ và các quy định của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.