5 giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Nội dung quan trọng là các giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã được Chính phủ đặt ra.

Kế hoạch hành động là 1 trong những sản phẩm đầu ra cụ thể của Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Thúc đẩy NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại". Ảnh: T.Bình.

Theo Quyết định vừa được Thủ tướng phê duyệt, có 5 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện Kế hoạch hành động.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý với các nội dung chính, trong đó có xây dựng và ban hành Nghị định quy định thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK.

Rà soát và sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Xây dựng và công bố bộ dữ liệu quốc gia về biểu mẫu và chứng từ điện tử trong lĩnh vực hành chính và thương mại để áp dụng chung cho tất cả các thủ tục hành chính thực hiện thông qua NSW.

Tạo cơ sở pháp lý cho việc thuê dịch vụ hoặc sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp để đưa ra các tiện ích cho cả doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW, kiểm tra chuyên ngành.

Xây dựng Đề án thí điểm áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một số mặt hàng XNK thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Xây dựng nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực XNK, quá cảnh hàng hóa.

Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, kiểm tra chuyên ngành; điều kiện XNK hàng hóa để sửa đổi, bổ sung theo hướng thống nhất đầu mối quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng quản lý rủi ro, công nhận lẫn nhau, đề cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp,…

Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra chuyên ngành để sửa đổi, bổ sung theo hướng công khai, minh bạch; khuyến khích việc xã hội hóa các hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Thứ hai, xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trên nền tảng công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đáp ứng tiến độ triển khai theo cam kết của Chính phủ, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả đầu tư, tận dụng nguồn lực cũng như tăng cường khả năng bảo mật, an toàn thông tin.

Sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện ASW theo lộ trình và đảm bảo trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối - cộng đồng kinh tế; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi thương mại và tăng cường khả năng canh tranh quốc gia.

Thí điểm thuê dịch vụ của bên thứ ba trong cung cấp các tiện ích cho cả doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW, ASW.

Thứ ba, đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ, thông qua xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện NSW, ASW; xây dựng cơ chế và tổ chức hỗ trợ người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Các bộ, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về NSW, ASW.

Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia NSW; tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT; đào tạo, tập huấn cho công chức thuộc các bộ, ngành thực hiện xử lý thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về NSW.

Thứ tư, xây dựng và triển khai đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK, nhằm mục đích kết nối các cơ quan chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng (bao gồm: các ngân hàng thương mại, bảo hiểm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics...) liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK trên nền NSW, ASW.

Thứ năm, xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, Kế hoạch của Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo thường niên liên quan đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịnh vụ công thông qua NSW. 

Duy trì top 4 ASEAN về thời  gian thông quan

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Kế hoạch, hết năm 2019, triển khai các thủ tục hành chính thông qua NSW có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% tổng số các thủ tục hành chính đối với hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Hết năm 2020, hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính đối với hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua NSW.

Tiếp tục giữ vị trí ngang bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa, người và phương tiện liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa.

Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện NSW thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.

Các chứng từ điện tử (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các giấy tờ điện tử tương đương) được cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối – cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Hoàn thiện về cơ chế quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa XNK qua biên giới.

Năm 2018 và các năm tiếp theo, tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK để giảm số lô hàng nhập khẩu (tính theo tờ khai hải quan) thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu còn dưới 10%.

Năm 2019, trình Quốc hội Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một số mặt hàng XNK thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Năm 2019, tất cả các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước thông quan phải có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí kiểm tra.

T.Bình

Nguồn: baohaiquan.vn