Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển

 

Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ nội dung công văn 3730/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia. Cục hải quan tỉnh Quảng Nam thông báo việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển như sau:

- Thời gian triển khai: Từ 9 giờ ngày 01/7/2018.

- Phạm vi và địa điểm triển khai: Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng Kỳ Hà và cảng Chu Lai.

- Nội dung triển khai: Các thủ tục hành chính được triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia như sau: Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng biển; Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng biển; Thủ tục tàu biển quá cảnh tại cảng biển; Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam và không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài; Thủ tục đối với tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam; Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam; Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi; Thủ tục tàu biển vào cảng biển dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam; Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam; Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyên viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam; Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhâp khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài.   

Toàn bộ hãng tàu, đại lý hãng tàu, giao nhận sẽ thực hiện khai báo các thủ tục liên quan đến tàu thuyền, bao gồm cả bản lượt khai hàng hóa điện tử (emanifest) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu thực hiện đăng ký/cập nhật tài khoản, chuẩn bị chữ ký số để khai báo thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn (doanh nghiệp tải hướng dẫn đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin địa chỉ quốc gia).

Đầu mối thông tin hỗ trợ xin liên hệ :

- Tại Tổng cục Hải quan: 024.37.824.754; 024.37.824.756; 024.37.824.757; 024.32.242.182; 024.32.242.183; 024.32.242.184 và thư điện tử: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

-  Tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam,ĐT: 02353.222.0000, Email:hqqna.nghiepvu@customs.gov.vn. Đ/c Tống Viết Minh,  ĐT: 0988.339.440; Đ/c Nguyễn Tấn Phi, ĐT: 0905.522.447 hoặc Chi cục Hải quan CK Cảng Kỳ Hà, ĐT: 02353.872.505 Email: hqqna.kyha@customs.gov.vn. Đ/c Nguyễn Ngọc Sỹ, ĐT: 0914.327.722.

 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thông báo để Quý doanh nghiệp biết, thực hiện./.