Kế hoạch và lịch trình tạm dừng hệ thống CNTT

 

      Theo thông báo  tại Công văn số 783/CNTT-TTQLVHHT ngày 27/4/2018 của Cục CNTT & Thống kê Hải quan - Tổng cục Hải quan về kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT, theo đó toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động.

      Để quý doanh nghiệp sắp xếp các phương án sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các thủ tục hải quan không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT. Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thông báo lịch trình cụ thể như sau:

     -   Thời gian triển khai: bắt đầu thừ 20h ngày 05/5/2018 (thứ 7) đến 06h ngày 06/5/2018 (chủ nhật).

     -   Phạm vi ảnh hưởng: trong thời gian triển khai, toàn bộ các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ CNTT sẽ tạm dừng hoạt động.

     Mọi chi tiết Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ đầu mối phối hợp xử lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: ông Nguyễn Tấn Phi, email: phint@customs.gov.vn, điện thoại: 0905522447.

     Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thông báo để Quý doanh nghiệp được biết.

     Trân trọng./.