Bước tiến mới trên con đường hiện đại hoá Hải quan Việt Nam

 

Ảnh: HMTBộ Tài chính vừa mới đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại chung của Chính phủ nhật Bản tài khoá 2011 cho dự án  “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hoá hải quan tại Việt Nam”. Trên cơ sở đó, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Dự án.

 

Trong những năm qua, công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan được Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngành Hải quan đặc biệt coi trọng. Trên cơ sở Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011 - 2015.
Nhật Bản là quốc gia luôn dành cho Hải quan Việt Nam sự hỗ trợ tích cực thông qua các chương trình dự án và hợp tác hải quan song phương như: dự án viện trợ máy soi tại TP.HCM (867 triệu Yên), dự án viện trợ máy soi tại Hải Phòng (861 triệu Yên), dự án đào tạo giảng viên chủ chốt (2 triệu Yên), dự án nâng cao năng lực hệ thống đào tạo (170 triệu Yên)... Trên cơ sở phát triển toàn diện quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, ngày 07/6/2011 Thủ tướng Nhật Bản đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề xuất việc Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ toàn diện cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện hải quan điện tử và cơ chế một cửa.
Để sớm triển khai thực hiện dự án, Bộ Tài chính đã có công văn số 10614/BTC-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung dự án tiếp nhận hệ thống từ động hoá Hải quan Nhật Bản và danh mục dự án ODA không hoàn lại. Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 5275/BKHĐT-KTĐN báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đối với Dự án.
Nếu được thông qua, Dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hoá hải quan tại Việt Nam” với kinh phí 25,6 triệu đôla Mỹ thuộc loại hình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam sẽ hỗ trợ toàn diện cho Hải quan Việt Nam tiếp nhận hệ thống tự động hoá của Hải quan Nhật Bản. Đồng thời, Hải quan Việt Nam sẽ làm chủ hệ thống và tổ chức triển khai đồng bộ cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo cam kết của Chính phủ Việt Nam trong khu vực, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư tại Việt Nam cũng như tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước về Hải quan nói riêng.
HMT
(Theo Công thông tin điện tử Bộ Tài chính)