Loading ...
THÔNG TIN
GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan Quảng Nam

Cục Hải quan Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 15/2003/QĐ-BTC ngày 10/2/2003, Quyết định số 57/2007/QĐ-BTC ngày 29/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bao gồm những nhiệm vụ sau:      

1/ Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về Hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan gồm:

- Thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định cảu pháp luật và Tổng cục Hải quan.

- Thực hiện Pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thống kê Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của Tổng cục.

2/ Thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục Hải quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan theo quy chế hoạt động của Thanh tra Hải quan.

3/ Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật.

4/ Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định của Tổng cục Hải quan về chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng lực lượng; kịp thời báo cáo với tổng cục Tổng cục trưởng những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan.

5/ Tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý Hải quan hiện đại vào các hoạt động của Cục Hải quan.

6/ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao.
7/ Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan trên địa bàn.
8/ Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9/ Tổng kết, thống kê, đánh giá tổng hợp tình hình và kết quả các mặt công tác của Cục Hải quan; thực hiện báo cáo theo quy định của Tổng cục Hải quan.

10/ Được ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của Tổng cục trưởng.

11/ Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của Cục Hải quan theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý của cán bộ

12/ Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục Hải quan theo đúng quy định của nhà nước.

13/ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

14/ Tổ chức thực hiện Luật quản lý thuế theo sự hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất của Tổng cục Hải quan.
Vài nét về Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 

1. Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 87/2002/QĐ-TTg ngày 04/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhận chuyển giao từ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 20/8/2002.
Bộ máy tổ chức ban đầu gồm 2 chi cục (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Chi cục Hải quan KCN Điện nam - Điện Ngọc) do Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chuyển giao nguyên trạng và bộ phận văn phòng Cục với tổng biên chế 25 CBCC.
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 09/9/2002.
2. Chi bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 687-QĐ/TV ngày 20/9/2002 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam.
Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ được tổ chức ngày 15/10/2002 tại trụ sở tạm thời (số Trần Quý Cáp, Tam Kỳ).
Chi bộ có 16 đảng viên được chuyển sinh hoạt từ Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Chi uỷ lâm thời gồm 5 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Ánh, Võ Thành Châu, Nguyễn Đức Huân, Võ Sĩ Quang).
 
3. Đại hội Chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2003-2005 được tổ chức ngày 09/4/2003 tại Hội trường Chi nhánh Công ty xăng dầu khu vực V (địa chỉ số Trần Quý Cáp, Tam Kỳ). Tham dự Đại hội có 19 đảng viên (dự bị 3).
Đại hội bầu Chi uỷ khoá I gồm 5 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Đức Thu, Nguyễn Đức Huân, Võ Sĩ Quang).
 
4. Đại hội chi bộ lần thứ II được tổ chức ngày 02/8/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Tham dự Đại hội có 19 đảng viên.
Đại hội bầu Chi uỷ khoá II gồm 5 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Đức Thu, Nguyễn Đức Huân, Võ Sĩ Quang).
 
5. Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 730-QĐ/ĐU ngày 29/01/2007 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Quảng Nam.
Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ được tổ chức ngày 03/02/2007 tại trụ sở tạm thời (KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn).
Đảng bộ có 22 đảng viên. Đảng uỷ lâm thời gồm 7 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Đức Thu, Nguyễn Đức Huân, Võ Sĩ Quang, Nguyễn Hoàng, Phạm Hồng Thái). UBKT lâm thời gồm 3 đồng chí (Nguyễn Đức Thu, Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Đình Nhi)
 
6. Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ đến 2010 (thành lập từ chi bộ nên số thứ tự đại hội được tính tiếp theo) được tổ chức ngày 05/01/2008 tại trụ sở tạm thời (KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn). Tham dự Đại hội có 22 đảng viên (3 dự bị).
Đại hội bầu BCH Đảng bộ khoá III gồm 7 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Ánh, Hoàng Thái Bình, Đoàn Đình Nhi, Võ Sĩ Quang, Nguyễn Hoàng, Phạm Hồng Thái).
UBKT đảng uỷ khoá III gồm 3 đồng chí (Hoàng Thái Bình, Nguyễn Đức Thu, Đinh Văn Kiêm).
7. Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức ngày 15/8/2010 tại trụ sở tạm thời (Chi cục Hải quan KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam). Tham dự Đại hội có 29 đảng viên (1 dự bị).
Đại hội bầu BCH Đảng bộ khoá IV gồm 7 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Ánh, Hoàng Thái Bình, Đoàn Đình Nhi, Võ Sĩ Quang, Nguyễn Hoàng, Phan Lâm Huyền Trang).
UBKT đảng uỷ khoá IV gồm 3 đồng chí (Hoàng Thái Bình, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Tiến Hảo).
8. Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 15/6/2015. Tham dự Đại hội có 44 đảng viên.
Đại hội bầu BCH Đảng bộ khoá V gồm 7 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Ánh, Trần Ngọc Đức, Đoàn Đình Nhi, Võ Sĩ Quang, Nguyễn Hoàng, Phan Lâm Huyền Trang trong đó: Lê Thành Khang Bí thư Đảng bộ, Nguyễn Văn Ánh Phó bí thư Đảng bộ).
UBKT đảng uỷ khoá V gồm 3 đồng chí (Phan Lâm Huyền Trang, Tống Viết Minh, Nguyễn Tiến Hảo).
Quyết định 182-QĐ/ĐUK ngày 12/6/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, chuẩn y chức danh Phó bí thư Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 
BCH Đảng bộ khoá V gồm 7 đồng chí (Lê Thành Khang, Nguyễn Văn Dương, Trần Ngọc Đức, Đoàn Đình Nhi, Võ Sĩ Quang, Nguyễn Hoàng, Phan Lâm Huyền Trang)
Lê Thành Khang Bí thư Đảng ủy
Võ Sĩ Quang Phó bí thư Đảng ủy.
 


DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn