Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
988/QĐ-TCHQ 28/03/2014 Quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
22/2014/TT-BTC 14/02/2014 Quy định thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
485/KH-HQQNa 04/04/2014 Kế hoạch triển khai hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục hải quan tỉnh Quảng Nam
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới/ TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
11169/TCHQ-PC 15/09/2014 Đề cương giới thiệu Luật Hải quan
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 2014
1011/QĐ-BTC 15/05/2014 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
1531/QĐ-BTC 03/07/2014 CÔng bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
2510/QĐ-BTC 30/09/2014 Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
15452/TCHQ-GSQL 30/12/2014 Mã địa điểm hàng hóa xuất khẩu
15452/TCHQ-GSQL 30/12/2014 Mã địa điểm hàng hóa xuất khẩu
173/2014/TT-BTC 14/11/2014 Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện WTO năm 2015


Tổng số: 14  văn bản Trang : / 1 trang
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn