Loading ...

Những điểm lưu ý khi xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư số 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

11 Tháng Mười Một 2019 - Tống Viết Minh
Lượt xem: 310     Phản hồi: 0

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 39). Theo đó, kể từ ngày 15/10/2019, việc xác định giá trị hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu được thực hiện theo các nguyên tắc và phương pháp quy định tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC (Thông tư số 60)

Về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu

Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu được chuyển toàn bộ các quy định về nguyên tắc và phương pháp hàng xuất khẩu hiện đang quy định tại khoản 15 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC về Thông tư 60/2019/TT-BTC.

 
  Description: \\10.40.230.125\Volume_1\Chia sẻ tài liệu\DỮ LIỆU ĐỘI TAM HIỆP\2. NGUYỄN ĐỨC THU\hình ảnh chia tay anh Nhi\IMG_5605.JPG

 Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà giới thiệu Thông tư 60/2019/TT-BTC trong Hội nghị đối thoại với DN 2019

 

Tại Thông tư 60/2019/TT-BTC đã quy định cách xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, theo nguyên tắc áp dụng tuần tự các phương pháp: (1) Phương pháp xác định giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, (2) Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, (3) Phương pháp giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam, (4) Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại và dừng ngay tại phương pháp xác định được trị giá hải quan.

Thông tư 60 cũng quy định việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được và đưa ra nguyên tắc phân bổ. Ngoài ra, Thông tư 60 cũng bổ sung quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu không có hợp đồng mua bán và không có hóa đơn thương mại.

Đặc biệt hơn, Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 60 lần này đã hướng dẫn phương pháp xác định trị giá theo giá bán hàng hóa đến cửa khẩu xuất được quy định chi tiết theo giá bán hàng hóa đến cửa khẩu xuất theo từng điều kiện giao hàng xuất khẩu khác nhau gồm giao hàng tại cửa khẩu xuất, giao hàng trong nội địa Việt Nam và giao hàng tại địa điểm giao hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.

- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được giao tại cửa khẩu xuất: là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hợp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.

- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không được giao tại cửa khẩu xuất mà địa điểm giao hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại, trừ phí bảo hiểm quốc tế (I, nếu có), phí vận tải quốc tế (F) từ cửa khẩu xuất đến địa điểm giao hàng;

- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không được giao tại cửa khẩu xuất mà địa điểm giao hàng ở trong nội địa Việt Nam thì giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại, cộng thêm các chi phí nếu phát sinh như: Phí vận tải nội địa và các chi phí có liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất; Phí bảo hiểm của hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất; Chi phí khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu phát sinh từ địa điểm giao hàng đến cửa khẩu xuất.

Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung nội dung mở rộng khái niệm hàng hóa giống hệt, tương tự tại phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu do cơ quan hải quan thu thập, tổng hợp, phân loại như quy định đối với hàng nhập khẩu để đảm bảo tính thống nhất.

Về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hàng hóa nhập khẩu

Thông tư 60 đã diễn đạt lại phần nguyên tắc, trong đó bổ sung nội dung: Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được. Ngoài ra, Thông tư cũng thống nhất quy định lại tên gọi của một trong các phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu.

Theo quy định mới, trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua và nhập khẩu hàng hóa sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 (Các khoản điều chỉnh cộng), Điều 14 (Phí bản quyền, phí giấy phép) và Điều 15 (Các khoản điều chỉnh trừ).

Bên cạnh đó, Thông tư 60 quy định đã sửa đổi, bổ sung các quy định quan trọng, cụ thể:

- Thứ nhất, quy định về xác định trị giá hải quan của máy móc, thiết bị có chứa phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu: Sửa đổi quy định chi tiết các tình huống trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành phải cộng hoặc không phải cộng vào trị giá giao dịch của máy móc, thiết bị; thủ tục khai báo cho người khai hải quan và trình tự kiểm tra, xử lý của cơ quan hải quan để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay; đồng thời quy định rõ phần mềm ứng dụng không phải cộng vào trị giá của phương tiện trung gian.

- Thứ hai, quy định về chứng minh mối quan hệ đặc biệt có hay không ảnh hưởng đến giá cả mua bán trong giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu: Sửa đổi quy định các chứng từ, tài liệu yêu cầu doanh nghiệp xuất trình; trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ hoặc chấp nhận; trường hợp phải tổ chức đối thoại nhằm tăng cường tính minh bạch, tạo điều kiện cho người khai hải quan và công chức hải quan dễ dàng áp dụng vào thực tế.

- Thứ ba, quy định về phí bản quyền, phí giấy phép: Sửa đổi quy định về điều kiện “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu” và “như một điều kiện mua bán” để phù hợp với các khuyến nghị của WCO; bổ sung xử lý của cơ quan hải quan đối với trường hợp người khai hải quan khai báo đúng về phí bản quyền để phù hợp với thực tế và đảm bảo đầy đủ các trường hợp; sửa đổi mô tả chi tiết các giao dịch tại các tình huống về phí bản quyền tại Phụ lục I Thông tư số 39/2015/TT-BTC nhằm đảm bảo dễ hiểu, dễ áp dụng.

-Thứ tư, quy định về phương pháp suy luận (phương pháp 6): Sửa đổi quy định chi tiết việc vận dụng linh hoạt từng phương pháp đúng theo nguyên tắc trình tự để xác định trị giá hải quan; bổ sung phương pháp trị giá giao dịch của hàng nhập khẩu là một phương pháp được vận dụng và phải được vận dụng đầu tiên; Bổ sung quy định chi tiết trường hợp không được sử dụng giá tham chiếu trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá để xác định trị giá hải quan cho hàng hóa, thống nhất với nguyên tắc sử dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá.

- Thứ năm, quy định về xác định trị giá đối với một số trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đặc thù: Quy định chi tiết việc xác định trị giá hải quan cho các trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã được xác định miễn thuế do thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, nay thay đổi mục đích sử dụng nên phải khai, tính toán và nộp thuế nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển đến Việt Nam bằng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh nhưng không có hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại; hàng hóa đi thuê, mượn nhằm tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

Chi cục HQCK cảng Kỳ Hà tặng quà hỗ trợ khu cách ly tập trung của huyện Núi Thành
Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP.
Quy định mới về Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 - năm 2024
Quy định mới về Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Quy định mới về Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (Chương trình ưu đãi thuế)
Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona
Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Kiểm soát nghiêm ngặt dịch Covid 19 tại cửa khẩu biên giới
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ Doanh nghiệp
V/v cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ hải quan
Thanh niên Hải quan Quảng Nam đồng hành phòng chống dịch corona (covid-19)
Quy định mới về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng do cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước
Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng kỳ Hà phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
Công văn số 15266/BTC-TCHQ ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính và toàn văn Hồ sơ gửi kèm
Hạn chế tối đa sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành
12345678910...

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn