Loading ...

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019

26 Tháng Hai 2019 - Trầm Vy (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 272     Phản hồi: 0

Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 4.600 tỷ đồng và giao chỉ tiêu phấn đấu là 4.700 tỷ đồng, tăng 4,43% so với số thực thu 2018. Trong bối cảnh thuế suất thuế nhập khẩu ngày càng cắt giảm mạnh theo lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế nhất là mặt hàng ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành sản xuất ô tô trong nước, đặc biệt là chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP. Với đặc điểm Cơ cấu nguồn thu ngân sách tại đơn vị chủ yếu của Tập đoàn Trường Hải chiếm trên 95% số thu toàn đơn vị thì nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 của đơn vị cũng như toàn tỉnh Quảng Nam khá nặng nề.Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tập trung nguồn lực thực hiện với các giải pháp:

Thứ nhất là: Các đơn vị tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu thuế và chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 mà Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã giao cho các Chi cục.

          - Thực hiện theo dõi, quản lý sát tình hình thu nộp NSNN, phân tích báo cáo kịp thời các yếu tố tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu NSNN, xử lý kịp thời vướng mắc về chế độ chính sách thuế ảnh hưởng tới quản lý thu nộp NSNN.

          - Các Chi cục Hải quan căn cứ vào chỉ tiêu thu NSNN được giao, các giải pháp thu NSNN của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để xây dựng kế hoạch thu NSNN cho đơn vị mình, nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được giao.

- Rà soát, đánh giá các nguồn thu truyền thống, dự báo các nguồn thu mới có khả năng phát sinh trong năm, đồng thời có kế hoạch làm việc cụ thể với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tiềm năng, nắm thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trong năm, từ đó xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.- Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra các cấp, không để xảy ra tình trạng thực hiện thiếu nghiêm túc các kết luận sai phạm có kiến nghị xử lý của cơ quan chức năng theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thứ hai là: Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, mở rộng sản xuất và thu hút doanh nghiệp mới đầu tư trên địa bàn quản lý.

- Triển khai, tổ chức thực hiện tốt các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan; Chủ động tích cực tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp, bám sát kế hoạch hoạt động của các doanh nghiệp có số thu lớn, doanh nghiệp tiềm năng nhằm hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp doanh nghiệp hiểu đúng, đủ và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian, chi phí thông quan,… theo đúng muc tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 05/5/2018, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015, Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016.

- Vận hành và sử dụng có hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa Asean, dịch vụ công trực tuyến;tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hệ thống VASSCM, hệ thống E-Manifest, thực hiện nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại phối hợp thu và qua hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuể, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Thứ ba là: Duy trì tổ đôn đốc nợ thuế; Phân loại các nhóm nợ thuế và kiên quyết không để phát sinh nợ thuế mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ thu hồi, thực hiện đôn đốc thu hồi nợ, phối hợp với các Ngân hàng thương mại, công an, cơ quan Thuế địa phương, các cơ quan pháp luật có liên quan trong việc xử lý các vướng mắc khó khăn trong công tác thu hồi nợ thuế.

- Tiếp tục tổ chức xác minh tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp đốc thu và đưa ra các biện pháp xử lý nợ phù hợp theo Quy trình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Thực hiện cử cán bộ công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, thường xuyên nắm tình hình hoạt động kinh doanh, thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để có kế hoạch, biện pháp thu hồi đạt hiệu quả.

- Thực hiện tốt quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế theo Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 của Bộ Tài chính trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế.

- Phân công bộ phận quản nợ thuế có trách nhiệm sắp xếp, hệ thống lại toàn bộ hồ sơ theo dõi nợ thuế, tổ chức lưu trữ hồ sơ đúng quy định. Thực hiện rà soát lập hồ sơ đủ điều kiện xóa nợ theo định tại Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, sửa đổi số sung tại Khoản 69 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và hướng dẫn tại công văn 4801/TXNK-DTQLT ngày 22/8/2018.

- Tổ chức quản lý hồ sơ, theo dõi tình trạng nợ thuế của các Doanh nghiệp; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết theo từng doanh nghiệp, tờ khai, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, nguyên nhân chưa thu hồi nợ, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định.

- Các quyết định ấn định thuế qua công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra chuyên ngành về thuế đảm bảo chính xác, hiệu quả tránh tình trạng ra quyết định ấn định thuế nhưng không thu được dẫn đến nợ đọng thuế.

- Các khoản nợ thuế trong năm 2019 phải được thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018 cả về tuyệt đối và tỷ lệ nợ/tổng thu.

Thứ tư là: Tập trung kiểm tra rà soát chống thất thu qua trị giá hải quan, tăng cường thực hiện tham vấn giá; xác định mã số hàng hóa, thuế suất, xuất xứ trong thông quan; tập trung những mặt hàng có thuế suất cao, trị giá lơn nhằm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước

- Bố trí, phân công các cán bộ, công chức đã được đào tạo, tập huấn về trị giá, phân loại, xuất xứ có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế thực hiện công tác kiểm hồ sơ hải quan, kiểm tra giá để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xác định trị giá; Kịp thời báo cáo, đề xuất sửa đổi các mức giá không phù hợp và các mặt hàng mới phát sinh vào Danh mục quản lý rủi ro về trị giá; Cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin hàng hóa và mức giá xác định vào Hệ thống cơ sở dữ liệu giá GTT02; Xử lý trách nhiệm đối với cán bộ công chức lãnh đạo, bộ phận có liên quan khi không thực hiện theo đúng quy định.

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra trị giá khai báo, mã số, C/O,…tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để áp dụng mức thuế suất thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt trong đó tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Đối với các lô hàng thuộc luồng xanh, sau khi hàng hóa đã thông quan, các Chi cục nơi thông quan hàng hóa lưu ý đánh giá thông tin rủi ro trong việc khai sai mô tả hàng hóa, khai sai mục đích sử dụng, khai sai chủng loại hàng hóa, khai mã số ngụy trang để được áp dụng mức thuế suất thấp, đặc biệt là các mặt hàng không được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, các mặt hàng dễ lẫn, các mặt hàng nhập khẩu từ các nước không được hưởng mức thuế suất ưu đãi (MFN) phải áp dụng mức thuế suất thông thường để thực hiện kiểm tra sau thông quan trong phạm vi 60 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng hàng thuộc luồng xanh để gian lận thông qua khai báo mã số, mức thuế không đúng quy định, thu đủ thuế và xử lý vi phạm.

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các mặt hàng nhập khẩu có mã số HS 7318.16.xx, loại hình nhập kinh doanh theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 790/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2019:

 Đối với tờ khai mới đăng ký, kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại đúng mã HS, xác định đúng thuế suất thuế nhập khẩu và trị giá hải quan của hàng hóa theo yêu cầu của hệ thống.

Đối với tờ khai đã thông quan trước thời điểm ban hành công văn này. Trường hợp chưa được kiểm tra sau thông quan, tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan để phân loại đúng mã HS, xác định đúng thuế suất thuế nhập khẩu và trị giá hải quan của hàng hóa, truy thu đủ thuế cho NSNN. Trường hợp đã được kiểm tra sau thông quan nhưng chưa phát hiện vi phạm, tổ chức thanh tra chuyên ngành tại doanh nghiệp.

Thứ năm là: Tăng cường công tác KTSTQ, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ góp phần vào tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, MMTB đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của Cục trưởng, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót nghiệp vụ (nếu có) trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan của công chức. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác chống thất thu thuế, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả.

- Đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin, cần xác định rõ các rủi ro, các mãng việc cần tập trung, rà soát các mặt hàng rủi ro cao về trị giá, mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, các doanh nghiệp trọng điểm… để công tác kiểm tra sau thông quan được rút ngắn nhưng vẫn nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, phấn đấu đạt số thu thực tế qua công tác kiểm tra sau thông quan cao hơn so với số thực thu năm 2018, không để phát sinh nợ trong công tác kiểm tra STQ.

- Nắm bắt được điểm mạnh của từng CBCC để bố trí, phân công CBCC theo dõi từng mảng công việc phù hợp, tập trung nâng cao hết khả năng làm việc của từng cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra sau thông quan.

- Các Chi cục chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiển tra sau thông quan tại Chi cục, tập trung kiểm tra về trị giá khai báo đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá, rà soát các trường hợp áp dụng mã số, thuế suất, không đúng quy định…; rà soát, phân loại thống nhất đối với những mặt hàng đã có thông báo kết quả phân loại; chú trọng bố trí công chức có kinh nghiệm, trình độ và được đào tạo về công tác giá, công tác kiểm tra sau thông quan.

- Các Chi cục cần quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu chặt chẽ, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra báo cáo quyết toán để phát hiện gian lận thương mại, tập trung những doanh nghiệp có rủi ro cao như: doanh nghiệp có kim ngạch hàng gia công, sản xuất xuất khẩu cao, doanh nghiệp có chênh lệch kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu bất thường, nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu không phù hợp với năng lực sản xuất, chu kỳ sản xuất…

Thứ sáu là: Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro.

- Tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình tại các địa bàn, xác định địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng tâm như các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao... kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa Đội kiểm soát, các Chi cục, phòng Nghiệp vụ, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các cơ quan chức năng như Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển,… để trao đổi, thu thấp thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chuyên án, chuyên đề, hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình một số doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thương mại, buôn lậu.

- Xây dựng triển khai kế hoạch thu thập thông tin và kiểm soát rủi năm 2019. Tăng cường thu thập, xử lý thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý rủi ro trong phân luồng kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp; tăng cường phân tích, đánh giá thông tin về hàng hóa và doanh nghiệp XNK để đưa ra các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm hỗ trợ quá trình làm thủ tục hải quan cũng như đấu tranh kịp thời, có hiệu quả các hành vi buôn lậu, trốn thuế và hành vi gian lận thương mại khác.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn quản lý, trên phương tiện thông tin đại chúng về mối nguy hại của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; phổ biến các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại đến CBCC.

Thứ bảy là:  Công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế.

- Rà soát công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành, để phát hiện sai sót, vi phạm kịp thời chấn chỉnh xử lý; đồng thời phát hiện những sơ hở, bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách.

- Đối với trường hợp miễn thuế theo danh mục miễn thuế, các Chi cục Hải quan phải thực hiện đối chiếu hồ sơ nhập khẩu, hàng hóa thực tế nhập khẩu với danh mục miễn thuế mà cơ quan hải quan đã tiếp nhận để thực hiện miễn thuế đúng hàng hóa, đúng đối tượng. Sau khi hàng hóa được thông quan, phải thực hiện kiểm tra việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ các trường hợp hoàn thuế quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP từ ngày 01/9/2016. Trường hợp phát hiện hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh đã nộp thuế sau đó đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không xuất sản phẩm ra nước ngoài hoặc không xuất khẩu vào khu phi thuế thì thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền thuế đã hoàn sai quy định vào NSNN.

- Thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế  sau hoàn thuế theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế, khoản 63 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, điều 19, điều 24 Quy trình miễn thuế, giảm thuể, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thừa ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ.

 Thứ tám là: Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

- Chú trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp và xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và liêm chính hải quan; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp CBCC không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp; thực hiện tốt “Tuyên ngôn phuc vụ khách hàng”

-  Rà soát, bố trí lực lượng CBCC có trình độ chuyên môn sâu vào các bộ phận nghiệp vụ quan trọng như tiếp nhận, kiểm hóa...và CBCC am hiểu nghiệp vụ trong công tác theo dõi, xử lý nợ thuế. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao và tinh thần nghiên cứu nâng cao trình độ CBCC.

-  Triển khai thực hiện quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị khi để xảy ra vụ việc sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực mình quản lý hoặc phụ trách. 

 

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

V/v tạm thời dừng hoạt động hệ thống KTTTT để chuyển đổi dữ liệu
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức
Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
Hải quan phải tự bù trừ tiền thuế nộp nhầm với tiền nợ của DN ngừng hoạt động
Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Tổng cục Hải quan sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019: Thu ngân sách đạt 58,4% dự toán
Khai báo hải quan để hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định CPTPP
Trường hợp nào phải kiểm tra trị giá hải quan hàng xuất khẩu?
Ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP
Bị xử phạt nếu phát hiện thay đổi mục đích sử dụng không kê khai
NK hàng thành nhiều chuyến phải đăng ký trước danh mục với Hải quan
Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Tin buồn
12345678910...

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn